2023.07.24 HC Netanya vs Bat Yam Dolphins2023.07.23 Jerusalem Capitals vs U20 Israel2023.07.21 HC Netanya vs U20 Israel2023.07.21 Jerusalem Capitals vs Bat Yam Dolphins2023.07.20 U20 Israel vs HC TA2023.07.20 Holon Vipers vs Jerusalem Capitals 1/4 final2023.07.16 Jerusalem Capitals vs U20 Israel2023.07.16 Haifa Mariners vs HC Netanya2023.07.14 HC Tel Aviv vs Holon Vipers2023.07.14 Hertzliya Pioneers vs Bat Yam Dolphins2023.07.10 Bat Yam Dolphins vs HC Tel Aviv2023.07.10 Hertzliya Pioneers vs Holon Vipers2023.07.09 Jerusalem Capitals vs U20 Israel2023.07.09 Holon Vipers vs HC Tel Aviv2023.07.05 Holon Vipers VS Bat Yam Dolphins2023.07.05 HC Tel Aviv vs Hertzliya Pioneers2023.06.24 HC Netanya vs Hertzliya Pioneers2023.06.24 Jerusalem Capitals vs Holon Vipers2023.06.21 Herzliya Pioneers VS Jerusalem Capitals2023.06.21 HC Netanya vs Haifa Mariners